Mitä on fysioterapia?

  • Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen ja näiden suhde yksilön toimintaan, sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.
  • Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.
  • Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.
  • Asiakasta/potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Asiakasta/potilasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.(www.suomenfysioterapeutit.fi 04.04.2010)

Fysioterapia kuuluu osana julkiseen ja yksityiseen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmään.

Fysioterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteellä, mutta terapiaa saa myös ilman lähetettä. Kela korvaa fysioterapiasta noin 20%.