Sinua varten fysioterapeutti Jaana Ruotsalainen käyttää työvälineenään psykofyysistä fysioterapiaa, jos sinulla on 

 • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vammojen aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
 • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä tai uupumusta
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa

 

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

 • Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisessä fysioterapiassa työskentelyn taustalla on psykofyysinen ihmiskäsitys.
 • Keskeistä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.
 • Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen.
 • Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.
 • Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. (PSYFY ry)

    

Tule tutuksi kehosi ja sen liikkeiden kanssa

 • Ihminen ilmaisee itseään puheillaan, asennoillaan ja liikkeillään.
 • Myös puhe edellyttää liikkeitä.
 • Kasvojen ilmeet ovat vahva itsensä ilmaisun keinoja. Jos sairaus ”jähmettää” kasvojen liikkeitä, ihminen voi tulla helposti väärin ymmärretyksi.
 • Liikkeen muoto ja rytmi ovat sisäisen järjestyksen ja maailman hahmottamisen osoitin.
 • Asennot ja liikkeet kertovat usein sellaistakin, mitä ihminen ei pysty tai halua sanallisesti ilmaista.
 • Ihmisen ruumiinkieli on primitiivisempi ja uskollisempi kuin sanallinen kieli.
 • Ihmisen liikkeet ja asennot ovat näkyviä, kuten puhe on kuuluvaa.

 

Musiikin käyttö rentoutuksen apuna

 • Musiikki voi aktivoida tunteita ja lisätä mielihyvää.
 • Musiikki voi laskea hermostuneisuutta ja stressiä (kortisolitaso laskee)
 • Musiikin avulla voidaan johdattaa ajatukset pois ärsyyntymisen tai hermostumisen aiheuttajista .
 • Rauhallinen musiikki voi houkutella ihmisen mukautumaan musiikin rauhallisuuteen (hengitys, sydämen syke).
 • Musiikki voi vaikuttaa psykosomaattisesti vapauttaen ja prosessoiden henkistä jännittyneisyyttä.
 • Musiikin äänivärähtelyt vaikuttavat ihmisen aineenvaihduntaan, verenkiertoon, voiden vähentää lihasten jännittyneisyyttä.
 • Matalataajuinen äänivärähtely voi vaikuttaa kipua lieventävästi.

 

Hyvän itsetunnon tukeminen näiden terapioiden avulla 

 • Tyytyväisyys itseensä ja osaamiseensa saa ihmisen tuntemaan olonsa varmemmaksi.
 • Se että ihminen oppii luottamaan omiin voimiinsa ja taitoihinsa, lisää hänen iloaan ja kiinnostustaan sekä yllyttää hankkimaan uusia taitoja.
 • Terapeutin aito kiinnostus ja välittäminen lisää asiakkaan uskallusta kohdata uusia tilanteita
 • Hyvä itsetunto ylläpitää näin jatkuvaa oppimismotivaatiota