”Työterveyshuoltolain (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383) mukaan työfysioterapeutti on asiantuntija, jolla on sekä fysioterapeutin pätevyys että riittävät tiedot työterveyshuollosta.

Työfysioterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat ergonomia sekä yksilöön että ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Työfysioterapeutit pyrkivät edistämään työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä työntekijän omassa työympäristössä, työfysioterapeutit osallistuvat myös uusien työskentelytilojen ja -välineiden suunnitteluun. Työfysioterapeutit mm. antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa, mittaavat ja arvioivat fyysistä suorituskykyä sekä ovat mukana moniammatillisessa työterveyshuollon toiminnassa sekä erilaisissa kuntoutusprosesseissa”.                                                   Työfysioterapeutit ry

 

Työfysioterapiaa yksilöllisesti asiakkailleni

 • Erikoislääkintävoimistelijatutkinnossani toinen pääaineistani oli työterveyshuolto. Päivittäisessä kliinisessä työskentelyssä voin jokaisen asiakkaan kohdalla toteuttaa ergonomista ohjausta ja työtapojen kehittämisen ideointia, vaikka lääkärin lähetteessä sitä ei varsinaisesti pyydettäisikään.
 • Jokainen ihminen voi vaikuttaa tapaansa tehdä työtä ja joissain määrin myös vaikuttamaan työpaikkansa ergonomiaan, mutta hänen tulee ensin huomata kehollisen haittansa synnyn syyt.
 • Työssäni ohjaan asiakastani huomioimaan ja tiedostamaan omaa työkuormitustaan ja pohtimaan työskentelytapojaan kuormituksen vähentämiseksi. Käytän valokuvaamista ja videointia konkretisoidakseni asiakkaalle hänen liikemallejaan. Valokuvista on asiakkaan selkeää verrata omaa totuttua kehonkannatustaan fysioterapiassa ohjattuna toteuttamaansa uudenlaiseen asentoon, kannatukseen.
 • Keskivartalon syvien lihasten aktivoituminen ja kehon symmetrisen kuormittumisen ja minimaalisten taukojumppausten tärkeyden pyrin pakkaamaan jokaisen asiakkaani matkaevääksi.

 

Musiikkiterapeuttisesta ryhmätoiminnasta hyvinvointia

 • Työyhteisön hyvinvointi on jokaiselle yksilölle tärkeää oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Työpaikan henkilöstön keskinäiset vuorovaikutustavat ja –keinot saattavat vuosien myötä jäykistyä ja muovautua vähitellen jopa pahoinvointia aiheuttaviksi.
 • Työyhteisön dynamiikkaan on työterveyshuollon asiantuntijoilla monenlaisia keinoja tarjolla. Työkykyä ylläpitävänä toimintana tarjotaan retkiä, seikkailukokemuksia, teatteriretkiä.
 • Työtoverin persoonan monimuotoisuus ja hänen taitojensa laajuus jää monesti työn kiireessä ja yksipuolisuudessa havaitsematta ja niiden hyöty työyhteisön dynamiikkaan käyttämättä.
 • Työssämme omat jäykät roolimme saattavat kahlita ajattelumallejammekin ja suhtautumistamme työtovereihimme.
 • Musiikkiterapeuttinen ryhmätoimintani Sinua varten on avuksi työyhteisön uudelleen tuulettamisessa.

 

Sinua varten musiikkiterapeuttinen ryhmätoiminta työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta, se voi houkutella ryhmäläisiä aidosti kohtaamaan toisiaan.
 • Musiikki antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää.
 • Musiikin avulla voi käsitellä asioita(vaikeitakin) turvallisesti, symbolisen välimatkan päästä.
 • Musiikilla on fysiologisia vaikutuksia. Musiikin (kuullun tai itse tuotetun) avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa elimistöä.
 • Musiikin avulla voi aikuinenkin leikkiä.
 • Työelämän roolit voidaan unohtaa hetkeksi ja heittäytyä yhdessä kokeilemaan jotain aivan uutta. Uuden kokemuksen edessä ovat kaikki tasa-arvoisia, eikä vanhat toimintamallit päde.
 • Sellainenkin henkilö, joka on kokenut itsensä huonoksi laulajaksi, voi saada itsetunnolleen vahvistusta musiikkiterapeuttisesta ryhmätoiminnasta.
 • Ryhmätoiminnassa ei lauleta eikä siellä tarvitse osata laulaa.
 • Ääntä käytetään terapeuttisesti, hengitystoimintaa aktivoiden ja äänen ilmaisuvoimaa kehittäen.
 • Musiikkiterapeuttisessa ryhmätoiminnassa on kaikilla tasa-arvoinen osallistumismahdollisuus.